ARCH*KKU
ข้อมูล
 •    มาฟังเรื่องเล่า...การต่อโทที่ศิลปากร รุ่นAR20  

  ชื่อ เจษฎา ไชยเมือง (เจด ID3 AR20)

  จบการศึกษาจาก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2554

  ที่อยู่ 136 ถ.ศรีธานี ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160

  โทร 089-2810207

  อีเมลล์ chaiyamuang@gmail.com

  ปัจจุบัน กำลังศึกษา ในระดับ ปริญญามหาบัณฑิต คณะมัณฑนศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

  (แผน ก) มหาวิทยาลัยศิลปากร

  หลักสูตรที่เรียน

  ในสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ในระดับมหาบัณฑิต คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

  มีการแบ่งหลักสูตรย่อย ออกเป็น 2 แบบแผน คือ แผน ก และ แผน ข

  ซึ่งความแตกต่างกันในเรื่องของจุดประสงค์และวิชาที่เรียน

  แผน ก นั้น จุดประสงค์จะเน้นที่วิธีการวิจัยเชิงลึก เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นนักวิชาการ อาจารย์

  หรือเรียนต่อระกับปริญญาเอก เพราะการที่จะจบได้นั้นวิจัยต้องได้รับการตีพิมพ์ซึ่งได้รับการอนุมัติ

  จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  แผน ข จะเน้นไปที่การทำโปรเจค คอร์สเวิร์ค และการสอบประมวลผลความรู้ เหมาะสำหรับผู้ที่

  ต้องการต่อยอดทางความคิด หรือผู้ที่จบมาไม่ตรงสาย ซึ่งในแผนนี้จะมีนักศึกษาจากหลากหลาย

  สาขาวิชามากกว่า แผน ก

   

  บรรยากาศในการเรียน

  ทั้งสองแผนการเรียนนั้นส่วนใหญ่เป็นคลาสที่เรียนด้วยกัน ดังนั้นก็จะมีความสนิทสนม โดยทั้ง 2

  แผนรวมกันประมาณ 40 กว่าคน และมีเรียนแยกกันในบางรายวิชา ลักษณะการทำงานมีทั้งโปรเจคที่เป็น

  งานกลุ่มและเดี่ยวคละกันไป ซึ่งทำให้เราได้สามารถแชร์ความรู้ซึ่งกันและกัน และด้วยการที่แต่ละคนจบ

  มาจากต่างสาขา ต่างสถาบัน จึงทำให้เปิดรับความคิดเห็น และมุมมองได้กว้างขึ้น แต่ละคนส่วนใหญ่ยัง

  อยู่ในวัย first jobber เลยทำให้บรรยากาศในการเรียนสนุกและเป็นกันเอง

  ผลงานและโปรเจค

  ในชั้นเรียนนั้นจะมีวิชาหลักคือ ADVANCED PRODUCT DESIGN 1 และ 2 จะค่อนข้างคล้าย

  การทำ THESIS ในระดับ ปริญญาตรี หรือมีการเชิญตัวแทนจากกลุ่มบริษัท SB DESIGN เพื่อมาทำโปรเจค

  ร่วมกับนักศึกษา บางรายวิชาที่เรียนจะเน้นไปที่การคิดวิเคราะห์จนออกมาเป็นตัวโปรดัก เช่น วิชา RESEARCH

  METHODOLOGY FOR DESIGNERS จะเน้นในเรื่องการวิจัย ตั้งแต่การใช้เครื่องมือในการวิจัย การวิเคราะห์

  ข้อมูล สถิติ การสรุปผล หรือ วิชาที่เกี่ยวการตลาด เช่น DESIGN MANAGEMENT ซึ่งช่วยในเรื่องการหา

  จุดอ่อน จุดด้อย การสร้างแบรนด์ นอกจากนั้นยังมีวิชาต่างๆที่จำเป็นเช่น การเรียนเรื่องวัสดุ ,สุนทรียศาสตร์ ,

  ประวัติศาสตร์ศิลป์ เป็นต้น

  รูปตัวอย่างผลงาน ออกแบบของที่ระลึก คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิชา ADVANCE GRAPHIC

   

  ทัศนศึกษา

  การดูงานนอกสถานที่เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการเรียนในระดับมหาบัณฑิต เช่น การสัมมนาเรื่องธุรกิจ

  และการตลาดของบริษัท TIPCO ,การศึกษาศิลปะวัฒนธรรมอิสาน จังหวัด ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด

  มหาสารคาม , ศึกษาดูงานบริษัท SB DESIGN และศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปร์

  ศึกษาดูงานวิชา LOCAL WISDOM FOR PRODUCT DESIGN

  รูปศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปร์

   โพสต์ลงเมื่อ วันที่ 08 เมษายน 2013 เวลา 13:01:55 
   pooklik รุ่น ID3: ผู้โพสต์