ARCH*KKU
ข้อมูล
 •    สมัครงานกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  

   

   

  ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
  อัตราเงินเดือน : 16,400 บาท
  ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

   

  รายละเอียดวุฒิ : ๑. ได้รับวุฒิปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางการจัดการโลจิสติกส์ หรือการจัดการโซ่อุปทาน หรือทางสิ่งแวดล้อม

  ๒. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับปริญญาโทของ ก.พ. และมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาค ก


  ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
  อัตราเงินเดือน : 16,400 บาท
  ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  รายละเอียดวุฒิ : ๑. ได้รับวุฒิปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์

  ๒. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)ระดับปริญญาโทของ ก.พ.และมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาค ก


  ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ
  อัตราเงินเดือน : 13,300 บาท
  ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  รายละเอียดวุฒิ : ๑. ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางการประชาสัมพันธ์ หรือทางสื่อสารมวลชน

  ๒. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ. และมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาค ก


  ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานออกแบบผลิตภัณฑ์ปฏิบัติงาน
  อัตราเงินเดือน : 10,200 บาท
  ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวส.
  รายละเอียดวุฒิ : ๑. วุฒิการศึกษาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Industrial design) หรือออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)
  ๒. มีความรู้ความสามารถด้านการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ เคหะภัณฑ์ ตกแต่งภายใน
  ๓. สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD หรือโปรแกรมพื้นฐานในการออกแบบ 2D/3D
  ๔. มีความรู้ความสามารถพื้นฐานงานไม้ เฟอร์นิเจอร์ หรือมีประสบการณ์ด้านการออกแบบตกแต่งภายใน

  ๕. สามารถเขียนแบบและถอดแบบเฟอร์นิเจอร์


  ชื่อตำแหน่ง : นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
  อัตราเงินเดือน : 10,200 บาท
  ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวส.
  รายละเอียดวุฒิ : ๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง

  ๒. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของ ก.พ. และมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาค ก


  เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

  เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2556 ถึง วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2556 

  วิธีการสมัครงานราชการกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม :
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
  สอบวันที่:   2556
  ประกาศผลสอบ:   2556
   ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
   เว็บไซต์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม คลิกที่นี่

  ดูเพิ่มเติม https://twitter.com/129jump หรือ http://www.งานราชการเปิดสอบวันนี้.com/ หรือ http://www.129jump.com/ หรือhttp://goo.gl/HJMCM หรือ http://129jump.blogspot.com/

   โพสต์ลงเมื่อ วันที่ 21 เมษายน 2013 เวลา 17:51:33 
   pooklik รุ่น ID3: ผู้โพสต์