ARCH*KKU
ข้อมูล
 •    ประกวดออกแบบสถาปัตยกรรม 2013  

   

  ประกวดออกแบบสถาปัตยกรรม Built it First Competition 2013

   

  B-1 Magazine เชิญชวน นิสิต นักศึกษา เข้าสู่การแข่งขันบน "สนามจริง" กับการเฟ้นหาสุดยอดผลงานออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรมที่จะช่วยส่งมอบโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน แก้ไขปัญหาภูมิทัศน์ ลดความเหลื่อมล้ำระหว่างชนชั้น ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ที่จะไม่ได้อยู่เพียงแค่หน้ากระดาษ หากแต่จะได้ออกไป ‘โลดแล่น’ เพื่อตอบสนองต่อปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม ชิงเงินรางวัลรวม 100,000 บาท

  โปรแกรมการออกแบบ:
  • ผู้ใช้สอยประกอบด้วยกลุ่มเยาวชนอายุระหว่าง 3-10 ขวบ จำนวน 50 คน ซึ่งเป็นกลุ่มเด็กๆ ที่พ่อแม่นำมาฝากเลี้ยงในสถานรับเลี้ยงเด็กรายวัน โดยมีคุณครูอาสาช่วยดูแล กลุ่มผู้ใช้สอยยังประกอบไปด้วยนักเรียน กศน. และชาวบ้านในพื้นที่ที่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ที่ทางชุมชนจัดขึ้นในวาระต่างๆ รวมถึงพื้นที่สาธารณะที่ถูกบรรจุไว้ในโปรแกรม อาทิ ห้องพยาบาล หรือห้องสมุด เป็นต้น
  • พื้นที่ใช้สอย
  œŸ- ห้องสมุด (ผู้ออกแบบนำเสนอขนาดได้)
  œŸ- พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กๆ (342 ตรม.)
  œŸ- คลินิกชุมชน/ห้องพยาบาล (23 ตรม.)
  œŸ- ห้องครัว (20 ตรม.)
  œŸ- ห้องน้ำ
  œŸ- ห้องเก็บของ (20 ตรม.)
  œŸ- งานออกแบบภายนอกรอบๆ อาคารเรียน

  เงื่อนไขการประกวด:

  • ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประกวดแบบต้องเป็นนิสิตและนักศึกษา
  • ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถส่งประกวด ‘แบบเดี่ยว’ (เป็นเจ้าของผลงานเพียงคนเดียว) หรือ ‘แบบกลุ่ม’ (เป็นเจ้าของผลงานร่วมกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป)
  • ผู้เข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งผลงานได้มากกว่า 1 ผลงาน แต่ในกรณีที่พิจารณาให้รางวัลจะให้เพียงผลงานที่ดีที่สุดเท่านั้น
  • ผลงานทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่ใช่แนวคิดและรูปแบบที่ไม่เคยนำเสนอที่ใดมาก่อน และจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นที่อาจก่อให้เกิดปัญหากับองค์กรใดๆ ซึ่งหากเกิดความเสียหายภายหลังผู้เข้าประกวดต้องเป็นผู้รับผิดชอบ รวมถึงจะถูกตัดสินว่าผลงาน เป็นโมฆะและไม่มีสิทธิ์รับรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น
  • ลิขสิทธิ์ของผลงานเป็นของผู้ส่งเข้าประกวดนั้นๆ หากแต่ B-1 มีสิทธิ์ในการตีพิมพ์ แสดงผลงาน ตลอดจนแนวคิดและข้อมูลในทุกๆ ส่วนของผลงานทุกชิ้นต่อสาธารณะชนได้ในทุกรูปแบบ
  • ความเสียหายจากการขนส่งผลงานก่อนจะมาถึงทาง B-1 ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งผลงาน ทั้งหมด
  • ผลงานที่ส่งเข้าประกวด หากไม่ถูกต้องตามกติกาการประกวดข้อใดข้อหนึ่ง จะไม่ได้รับการพิจารณา หากมีการท้วงติงถึงการทาผิดกติกาข้อใดข้อหนึ่งและสามารถพิสูจน์ได้ว่าทาผิดกติกาจริง ผู้จัดการประกวดสามารถยกเลิกและเปลี่ยนแปลงการตัดสิน รวมทั้งขอคืนรางวัลได้ทั้งหมด
  • คณะกรรมการตัดสินมีสิทธิ์กาหนดวิธีการตัดสิน โดยผลการตัดสินของกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด และไม่รับการอุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น

  รายละเอียดการนำเสนอผลงาน:
  • ทาง B-1 ไม่จำกัดเทคนิคการนำความคิดใดๆ ทั้งสิ้น กล่าวคือผู้เข้าประกวดสามารถใช้เทคนิคจากคอมพิวเตอร์ ดรออิ้งขาว-ดำ เทคนิคการระบายสี ฯลฯ ในการชี้แจงความคิดได้อย่างเสรี
  • ข้อความที่ใช้สำหรับการแสดงแนวความคิดต่างๆ ต้องเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษเท่านั้น

  วิธีการและเงื่อนไขในการติดตั้งผลงานที่พร้อมส่งเข้าประกวด:
  • ผู้เข้าประกวดแต่ละคนต้องนำเสนอผลงานเป็น ‘แนวตั้ง’ ในกระดาษ ขนาด A1 (594 x 890 มม.) จำนวน 2 แผ่น (กล่าวคือทุกองค์ประกอบผลงาน ไม่ว่าจะเป็นแนวความคิด/ภาพ perspective ฯลฯ ต้องถูกนำเสนอผ่านกระดาษ A1 จำนวน 2 แผ่นเท่านั้น หากนำเสนอแค่ 1 แผ่น หรือกระดาษอื่นๆ ที่ไม่ใช่ขนาด A1 จะไม่ได้รับการพิจารณาทั้งสิ้น)
  • ผลงานทุกชิ้นต้องถูกติดตั้งบนฟิวเจอร์บอร์ดสีขาวขนาด A1 (ขนาดพอดีกับผลงาน)
  • ด้านหลังของฟิวเจอร์บอร์ดทั้ง 2 แผ่นจะต้องแสดงรายละเอียดดังนี้
  œŸ- ลำดับของผลงาน (เพื่อชี้แจงว่าแผ่นใดเป็นลำดับที่ 1 และ 2) โดยแจ้งเป็นเลขอาระบิค สูง 1 นิ้ว บริเวณมุมขวาด้านบนของผลงานทั้ง 2 แผ่น
  œŸ- สัญลักษณ์แทนชื่อผู้เข้าประกวด (เพื่อแสดงความเป็นกลางต่อการพิจารณาตัดสิน และเพื่อแยกแยะผลงานสำหรับผู้ที่ส่งผลงานในชื่อเดียวกันจำนวนมากกว่า 1 ชิ้น) โดยผู้เข้าประกวดต้องกำหนดสัญลักษณ์ด้วยอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหม่ 3 หลัก และตัวเลขอาระบิค 3 หลัก เช่น ABC123 สูง 1 นิ้ว แจ้งอย่างชัดเจนบริเวณมุมขวาด้านล่างของผลงานทั้ง 2 แผ่น
  œŸ- พิมพ์ชื่อ-นามสกุล อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และปริ้นลงในกระดาษขนาด A4 โดยแนบมาพร้อมกับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาประจำตัวนักศึกษา ซึ่งเอกสารดังกล่าวต้องถูกพับและใส่ซองเอกสารสีน้ำตาลขนาด A4 ปิดผนึกอย่างแน่นหนา จากนั้นให้จ่าหน้าซองด้วยสัญลักษณ์แทนชื่อผู้เข้าประกวด (ตัวอักษรและตัวเลขเดียวกับที่แจ้งไว้หลังผลงาน) สูงขนาด 1 นิ้ว และติดไว้บริเวณตรงกลางของผลงานทั้ง 2 แผ่น

  เกณฑ์ในการตัดสิน:
  • แนวคิดและกระบวนการการออกแบบ
  • การคำนึงถึงบริบทแวดล้อม การแก้ไขปัญหา ตลอดจนความสมเหตุสมผลของข้อมูลที่ถูกนำมาอ้างอิงประกอบแนวความคิด
  • โปรแกรม วัสดุ และความเหมาะสมในการนำไปก่อสร้างจริง
  • วิธีการการนำเสนอรายละเอียดต่อคณะกรรมการ

  กำหนดการ:
  • วันสุดท้ายของการรับผลงาน : 30 สิงหาคม 2556 (ในกรณีที่ส่งผลงานทางไปรษณีย์จะถือวันที่ประทับตราบนพัสดุไปรษณีย์เป็นหลัก)
  • คัดเลือกผลงาน : 6 กันยายน 2556
  • ประกาศผลงานตัดสินผู้เข้ารอบ 10 ผลงานสุดท้ายทางนิตยสารและเวบไซต์ของ B-1 Magazine : 10 กันยายน 2556
  • นัดหมายผู้เข้ารอบ 10 คนสุด มาพรีเซ้นท์ผลงาน / พร้อมทั้งแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน : 13 กันยายน 2556

  แสดงผลงาน:
  • ผลงานชนะเลิศ 3 อันดับสูงสุดจะได้แสดงผลงานที่ CDC ตั้งแต่วันที่ 12-20 กันยายน 2556. ได้รับตีพิมพ์ลงนิตยสาร B-1 และลงเวบไซต์ www.b1mag.com รวมถึงแผยแพร่ผลงานลงสื่อมวลชนชื่อดังอื่นๆ
  • ผลงานที่ได้รับคัดเลือก 10 ทีมสุดท้ายจะได้แสดงผลงานที่ CDC ตั้งแต่วันที่ 12-20 กันยายน 2556. รวมถึงได้ตีพิมพ์ลงนิตยสาร B-1 และลงเวบไซต์ www.b1mag.com
  • ผลงานที่ไม่ได้รับคัดเลือกแต่ถูกใจกรรมการจะได้ตีพิมพ์ลงนิตยสาร B-1 และลงเว็บไซต์ www.b1mag.com

  รางวัล:
  • Winner Prize 50,000 บาท
  • Runner-Up 1st Prize 30,000 บาท
  • Runner-Up 2nd Prize 20,000 บาท
  • ผู้ชนะทั้ง 3 อันดับจะได้รับของรางวัลจากการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ และเป็นสมาชิกนิตยสาร B-1 ฟรี 1 ปี

  ส่งผลงานได้ที่:
  บริษัท Cypher Communication จำกัด
  177 ชั้น 3 ซ.น้อมจิต ถ.ริมคลองประปา บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
  หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ 02-913-3901-3 ต่อกองบรรณาธิการ
  อัพเดตข่าวสารได้ที่ www.b1mag.com

  *ผลงานชนะเลิศอาจถูกนำไปพัฒนาแบบเพื่อต่อยอดในการสร้างจริงในอนาคต

  เผยแพร่ : http://www.contestwar.com

  Total Prize Money: 
  100,000Baht

   

   โพสต์ลงเมื่อ วันที่ 26 เมษายน 2013 เวลา 13:02:56 
   pooklik รุ่น ID3: ผู้โพสต์