ARCH*KKU
ข้อมูล
 •    ประกวดภาพยนต์สั้น  

   

  ประกวดภาพยนต์สั้น Visakha Short Film Contest 2013

   

  การประกวด ภาพยนต์สั้น เนื่องในงานวิสาขบูชาพุทธบารมี ประจำปี 2556 "Visakha Short Film Contest 2013" กิจกรรมบุญพระพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่ ในจังหวัดนครราชสีมา เนื่องในวันวิสาขบูชา หัวข้อ "เมล็ดพันธุ์แห่งคุณธรรม ตอน "กล้าบุญ-กลัวบาป" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ และทุนการศึกษากว่า 200,000 บาท

  คุณสมบัติผู้สมัคร
  เป็นนิสิต-นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งแต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษารับรองในนามสถาบันฯ

  กติกา

  1. สมัครเข้าร่วมประกวดเป็นทีมๆ ละไม่เกิน 5 คน
  2. สามารถส่งภาพยนตร์สั้นเข้าประกวดได้ทีมละไม่เกิน 2 เรื่อง (1 ใบสมัคร / 1 เรื่อง)
  3. เนื้อหาของภาพยนตร์สั้นจะต้องตอบโจทย์คุณธรรมในหัวข้อกล้าบุญ-กลัวบาป
  4. ต้องมีฉากในงาน “วิสาขบูชา พุทธบารมี” ประจำปี 2556 ณ ห้อง เอ็มซีซีฮอลล์ ชั้น 3 เดอะมอลล์นครราชสีมา (ให้เวลาถ่ายทำในช่วงระหว่างวันที่ 1 – 10 พฤษภาคม 2556) เป็นส่วนหนึ่งในภาพยนตร์สั้น
  5. ภาพยนตร์สั้นที่ส่งเข้าประกวดมีความยาวไม่เกิน 10 – 15 นาที และต้องไม่เคยเผยแพร่ หรือได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน
  6. ต้องใส่โลโก้งาน “วิสาขบูชา พุทธบารมี” ด้านหน้าภาพยนตร์สั้น และใส่โลโก้ผู้สนับสนุนฯ ท้ายภาพยนตร์สั้น
  7. ภาพ และเพลงประกอบภาพยนตร์สั้น จะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
  8. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด เจ้าของโครงการฯ จะไม่ส่งคืนและมีสิทธิ์ในการเผยแพร่ เพื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์โครงการฯ
  9. ผลการตัดสินของคณะกรรมการ หรือเจ้าของโครงการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

  การรับสมัครและส่งผลงาน
  ดาวน์โหลดใบสมัคร และโลโก้งานฯ โลโก้ผู้สนับสนุนได้ที่ www.facebook.com/visakhashortfilm
  ใบสมัคร จำนวน 2 ชุด แนบหลักฐานการสมัคร (สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา) จำนวน 2 ชุดและผลงานในรูปแบบ DVD จำนวน 2 แผ่น ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556

  จัดส่งได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

  • ส่งด้วยตัวเองได้ที่ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 เดอะมอลล์นครราชสีมา
  • ส่งทางไปรษณีย์มาที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์การตลาดสาขา บริษัท เดอะมอลล์นครราชสีมา จำกัด เลขที่ 1242/2 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 (ยึดถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์)

  เกณฑ์การตัดสินรอบสุดท้าย
  ผลงานที่ผ่านรอบแรก จะได้รับการตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด คือ

  • ความคิดสร้างสรรค์ 40 คะแนน
  • เนื้อหาตรงตามหัวข้อที่กำหนด 40 คะแนน
  • คุณภาพ และเทคนิคการผลิต 20 คะแนน

  เผยแพร่ : http://www.contestwar.com

  Total Prize Money: 
  200,000Baht

   

   โพสต์ลงเมื่อ วันที่ 05 พฤษภาคม 2013 เวลา 17:20:52 
   pooklik รุ่น ID3: ผู้โพสต์