ARCH*KKU
ข้อมูล
 •    ประกวด “การออกแบบบ้านและองค์ประกอบชุมชน”  

   

  ประกวด “การออกแบบบ้านและองค์ประกอบชุมชน”

   
  ประกวด “การออกแบบบ้านและองค์ประกอบชุมชน”

  การเคหะแห่งชาติ เปิดโอกาสให้ นิสิต-นักศึกษา ที่กําลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประกวด “การออกแบบบ้านและองค์ประกอบชุมชน” โดยออกแบบและวางผังโครงการ ภายใต้แนวความคิดการออกแบบชุมชนน่าอยู่น่าสบายอย่างยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีองค์ประกอบชุมชนที่เอื้อต่อคุณภาพชีวิตรอบด้าน

  วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเผยแพร่ประสบการณ์ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับแนวคิดข้อจํากัด ปัจจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆในการออกแบบบ้านและองค์ประกอบของชุมชนอย่างประหยัด และตอบสนองคุณภาพชีวิต
  2. เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต-นักศึกษา ที่กําลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ในสถาบันการศึกษาต่างๆได้ร่วมแสดงผลงานและความคิดสร้างสรรค์
  3. เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของการเคหะแห่งชาติ ในความเป็นผู้นําทางด้านการออกแบบที่อยู่อาศัยและชุมชนสําหรับประชาชน

  รูปแบบการจัดกิจกรรม
  1. ส่งผลงานเข้าประกวด
  2. จัดพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 เวลา 13.00 น.

  ผู้มีสิทธิเข้าประกวด
  นิสิต-นักศึกษา ที่กําลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
  • ชี้แจงรายละเอียดโครงการ : 1 เมษายน 2556
  • รับสมัคร : 9 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2556
  • วันสุดท้ายที่ส่งผลงาน : 23 พฤษภาคม 2556
  • ประกาศผล 7 ผลงานที่ผ่านการคัดเลือก : 14 มิถุนายน 2556
  • นําเสนอผลงานทั้ง 7 ผลงานต่อคณะกรรมการ : 28 มิถุนายน 2556
  • พิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัล : 12 กรกฎาคม 2556

  ข้อกําหนดในการออกแบบ
  1. ออกแบบและวางผังโครงการภายใต้แนวความคิดการออกแบบชุมชนน่าอยู่น่าสบายอย่างยั่งยืน (Eco-Village) และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco-Friendly)
  2. มีองค์ประกอบชุมชนที่เอื้อต่อคุณภาพชีวิตรอบด้าน (All Quality of Life)
  - ด้านกายภาพ
  - ด้านเศรษฐกิจ-สังคม
  - ด้านสิ่งแวดล้อม
  - ด้านบริการชุมชน
  3. อยู่สบายในทุกมิติและประโยชน์ใช้สอยครบถ้วน (All Purpose)
  4. พื้นที่โครงการที่จะทําการออกแบบ ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการเคหะชุมชนร่มเกล้า แขวงคลององต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ
  5. ขนาดพื้นที่โครงการที่จะออกแบบไม่เกิน 100 ไร่ โดยให้เลือกพื้นที่ในบริเวณที่กําหนดให้
  155-3-60.12 ไร่ (ประกอบด้วยที่ดินสองแปลง 100-0-90.85 ไร่และ 55-2-69.27 ไร่)
  6. โครงการที่ออกแบบเป็นบ้านเดี่ยว จํานวน 400 หน่วยขนาดแปลงที่ดินประมาณ 50 ตารางวาต่อหลัง (อนุโลมบางแปลงอาจมีพื้นที่ส่วนเกิน เนื่องจากลักษณะที่ดินและการจัดวางผัง)
  7. การออกแบบให้ปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคารและเทศบัญญัติ
  8. ราคาค่าก่อสร้างบ้านเดี่ยวต่อหน่วย (ไม่รวมราคาค่าที่ดินและค่าพัฒนาโครงการ) ประมาณ 1,000,000 บาท พร้อมกับทํารายการประมาณราคาค่าก่อสร้างประกอบโดยประมาณ
  9. องค์ประกอบชุมชนขั้นพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ในโครงการจะดูจากความคิดสร้างสรรค์ ประโยชน์ที่ได้รับ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และมีความเป็นไปได้ในการใช้ได้จริงโดยในส่วนนี้ผู้ออกแบบไม่ต้องทําการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

  เงื่อนไขการร่วมประกวด
  1. ผู้มีสิทธิส่งผลงานร่วมประกวดแบบ คือ นิสิต-นักศึกษา ที่กําลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 เวลา 13.00 น.
  2. ผู้เข้าร่วมประกวดแบบ สามารถส่งผลงานทั้งแบบเดี่ยวหรือแบบกลุ่มได้มากกว่า 1 ผลงาน แต่จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัล
  3. ผลงานทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของผลงานที่ส่งประกวด จะต้องเป็นแนวคิดและ รูปแบบที่ไม่เคยมีการนําเสนอที่ใดมาก่อน และต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์งานของผู้อื่น หากได้รับรางวัลและถูกตรวจพบภายหลัง จะถือเป็นโมฆะและถูกเรียกรางวัลทั้งหมดคืน เพื่อมอบให้แก่ผู้มีสิทธิ์ถูกต้องต่อไป
  4. การเคหะแห่งชาติขอสงวนสิทธิ์ในการตีพิมพ์ และแสดงผลงานทุกชิ้น ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ที่ส่งเข้าประกวดเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะชนได้ทุกรูปแบบ รวมทั้งผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมดการเคหะแห่งชาติสงวนสิทธิ์ที่จะนําไปพัฒนาเป็นแบบก่อสร้างต่อไป
  5. สามารถนําส่งผลงานได้ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ EMS ลงทะเบียน ได้ที่กองสื่อสารและประชาสัมพันธ์ สํานักผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติสํานักงานใหญ่ 905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
  6. การป้องกันความเสียหาย จากการขนส่งผลงานก่อนมาถึงการเคหะแห่งชาติเป็นความรับผิดชอบของผู้ประกวดแบบ

  รายละเอียดการนําเสนองาน
  1. กําหนดรูปแบบ เทคนิคและมาตราส่วนตามความเหมาะสม
  2. ให้แสดงความคิดในการออกแบบ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 โดยให้ใช้ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษเท่านั้น
  3. ให้แสดงผลงานออกแบบในแนวตั้ง บนเพลท ขนาด A1 (594x840 มม.) จํานวนไม่เกิน 3 แผ่น วางต่อกันด้านข้าง
  4. ผลงานที่นําเสนอ ประกอบด้วย
  4.1 รายละเอียดการออกแบบอาคารพักอาศัยและแนวความคิดในการออกแบบตามความเหมาะสม
  4.2 รายละเอียดการวางผังโครงการและแนวความคิดในการออกแบบตามความเหมาะสม
  4.3 รายละเอียดองค์ประกอบชุมชนและแนวความคิดในการออกแบบตามความเหมาะสม
  4.4 รายละเอียดการคํานวณคาก่ ่อสร้างเฉพาะอาคารพักอาศัยโดยประมาณ
  5. ให้แสดงรายละเอียดต่อไปนี้บนด้านหลังของแผ่นผลงานทุกแผ่น
  5.1 หมายเลขของแผ่นเป็นเลขอารบิก ขนาดสูง 1 นิ้ว ที่มุมขวาบนด้านหลังของแผ่นผลงานทุกแผ่น
  5.2 สัญลักษณ์แทนชื่อผู้ส่งเข้าประกวด กําหนดด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ 3 ตัวอักษร และตามด้วยเลขอารบิก 4 หลัก (เช่น NHA 1234) ตัวอักษรและตัวเลขมีขนาดความสูง 1 นิ้ว ติดที่มุมขวาด้านล่างหลังแผ่นงานทุกชิ้น
  5.3 ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่อยู่ สําเนาบัตรประชาชนของ ผู้เข้าร่วมประกวดขนาด A4 ใส่ในซองสีขาวปิดผนึกและแสดงสัญลักษณ์อักษรหมายเลขที่ได้กําหนดของผู้ส่งเข้าร่วมประกวดมีขนาด 1 นิ้ว บนหน้าซอง โดยให้ติดซองดังกล่าวไว้มุมซ้ายล่างด้านแผ่นงานทุกแผ่น
  5.4 ส่งผลงานในรูปแบบ JPEG File ความละเอียดเท่าขนาดจริง ลงบนแผ่น CD หรือ DVD เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 เวลา 13.00 น.
  6. ผู้ผ่านการคัดเลือก 7 ทีม ต้องนําเสนอแนวคิดผลงานด้วย PowerPoint Presentation ไม่เกิน 20 หน้าระยะเวลาในการนําเสนอไม่เกิน 20 นาทีเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาและตัดสินรางวัล

  รางวัล
  1. รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล: โล่เกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 80,000 บาท
  2. รางวัลที่ 2 จํานวน 1 รางวัล: โล่เกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท
  3. รางวัลที่ 3 จํานวน 1 รางวัล: โล่เกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 25,000 บาท
  4. รางวัลชมเชยจํานวน 4 รางวัล: โล่เกียรติยศพร้อมเงินรางวัล รางวัลละ 15,000 บาท รวม 60,000 บาท
  คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจํานวนผลงานที่ได้รับรางวัล โดยผลการตัดสินของ
  คณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด

  ผังพื้นที่โครงการ : http://www.nha.co.th/main.php?filename=design56

  เผยแพร่ : http://contestwar.com/

  Total Prize Money: 
  200,000Baht

   

   โพสต์ลงเมื่อ วันที่ 06 พฤษภาคม 2013 เวลา 15:29:11 
   pooklik รุ่น ID3: ผู้โพสต์